Startsidan  
     
  Varför pellets?  
  Varför PolarPellets?  
   
   
  Produkter  
  Tjänster  
  Exempel  
     
  Kontakta oss  
  Om oss  
     
  Kalkyl  
 
 

 

Varför väljer fler och fler pellets?

Pellets ger den bästa totalekonomin för både små och stora behov. Ungefär likvärdiga rörliga kostnader som bergvärme, men en avsevärt lägre investeringskostnad. Mycket bekvämare än ved, och värdesätter man sin fritid det minsta är pellets billigare än gratis ved!

Biobränslen är det miljövänliga alternativet - pellets är ett rent biobränsle, tillverkat av träspån, och ger inga tillskott av växthusgaser vid förbränning. Vid en nettoutsläppsberäkning av vad pellets tillför (det vill säga om hänsyn även tas till el vid tillverkning, diesel till transport ut till användare, mm.) brukar det innebära att pellets till ca. 90% utgörs av förnyelsebar energi och därmed inte bidrar nämnvärt till klimatförändringen.

Pelletsutrustningen är lätt att installera. Om du eldar olja i dag är installation av ett startpaket oftast gjord på en förmiddag. Det krävs inga borrhål och ingen grävning på tomten, etc.

Moderna pelletsbrännare är lättskötta! Om du väljer till automatisk uraskning av vår brännare och automatisk sotning av vår panna, samt har en i övrigt väldimensionerad anläggning och ett bulkförråd, begränsas insatserna till att hantera askan och rengöra brännaren ungefär varannan månad. Askan funkar förövrigt utmärkt som naturlig mossbekämpning och göder dessutom gräset

Om du inte har vattenburen värme finns mycket smidiga kaminlösningar som beroende på planlösningen värmer ditt hus upp till ca. 85% med en mycket bra verkningsgrad. Investeringen blir mycket blygsam jämfört med att konvertera till vattenburen värme och bygga ett pannrum, eller montera bergvärme. Andra fördelar jämfört med luftvärmepumpar är att det är biobränsle som eldas och inte el, du har en rejär uteffekt och den funkar som bäst när du behöver den som mest! Nackdelen med en kaminlösning är dels att hela huset inte värms men dessutom den huvudsakliga eldstadens placering, vilket kan innebära hantering av pellets i vardagsrummet.

I större fastigheter är förutsättningarna ofta ännu bättre - stor fastighet=stor besparing. Pellets ger jämfört med alternativen ännu bättre totalekonomi - både i kronor och procent räknat.

Pellets kan ge en smidig lösning. Du behöver ingen illaluktande oljetank. Ej heller någon skrymmande vedbod med en ännu mer skrymmande vedhantering. Å andra sidan skriver vi "Pellets kan ge en smidig lösning" på grund av att många kompromissar vid installationen och kompletterar på sikt inte startpaketet med ett bulkförråd, vilket lätt resulterar i en evig "cirkus" i pannrummet och en onödig hantering av bränslet som brännaren sköter mycket bättre. Det kan alltså inte nog poängteras vikten av att på sikt övergå till en bulklösning med automatisk transport av bränslet till brännaren. Med andra ord bör man tänka på att ha plats för ett bulkförråd när man funderar på pellets.

Trots alla fördelar med pellets - ekonomin, miljön, bekvämligheten, etc., - passar pellets ändå inte alla. Är man helt främmande inför att titta till panna och brännare mellan sotarens besök, eller avhjälpa smärre problem, skall man fundera en gång till.

Alternativen

El är i dag relativt billigt igen på grund av den rådande lågkonjungturen. El är också mycket bekvämt. Effekten är dock oftast begränsad (det kostar att säkra upp) vilket i ett större hus lätt leder till att det blir kallt inne om det är riktigt kallt ute. I ett längre perpektiv väntas också elpriserna öka rejält då elbolagen i större utsträckning exporterar vår billiga svenska el. Om marknadsprissättningen får slå igenom fullt ut kan vi dessutom förvänta oss mycket dyr el under de kalla vinterveckorna när elbaserade alternativ dessutom förbrukar som mest. Ur ett miljöperspektiv är det ett mycket dåligt alternativ - även om vår svenska el produceras i koldioxidneutrala kraftverk. Den el vi eldar upp i Sverige hade kunnat ersätta dyrare kol- och oljebaserad el på kontinenten.

Olje-baserad uppvärmning kan sammanfattas med: bekvämt, bra effekt men mycket dyrt och ett - ur miljöperspektiv - förkastligt uppvärmningsalternativ. Olja är dessutom en sinande resurs som enligt de flesta kommer att stiga ytterligare i pris jämfört med alternativen.

Värmepumpar kräver ett tillskott av elenergi (ca. 1/3-del av den värmeenergi man får ut ur en bergvärmepump utgörs av tillförd el och ca. 1/2 av det man får ur en luft/luft eller luft/vatten), vilket gör värmepumpar mycket tveksamma ur ett miljöperspektiv. Om den högvärdiga elenergin inte "eldas upp" i Svenska värmepumpar kan den ersätta elenergi framställd i kol- eller oljeeldade kraftverk på kontinenten. För att generera 1 kWh el i ett kol- eller oljekondenskraftverk, åtgår ca. 3kWh kol eller olja. Med den kilovattimmen kan ca. 2-3 kWh värme fås ur värmepumpar, beroende på det är någon av de bättre bergvärmepumparna eller bättre luftbaserade pumparna. Förhållandet blir med andra ord att 1kWh olja/kol i bästa fall ger 0.7-1kWh värme, eller med andra ord är det ungefär lika miljövänligt att värma huset med en värmepump som att värma det med kol eller olja...

Ur ett ekonomiskt perspektiv bör alla kostnader beaktas när man väljer uppvärmning. Vad som ofta glöms bort i reklamen för diverse bergvärmepumpsalternativ är att banken inte lånar ut pengar till en investering på 150.000 kr gratis. Att då åka till varmare länder för hela besparingen på el-räkningen låter tveksamt när banken vill ha en stor del av den "resan".

Vi gör rättvisa objektiva kalkyler gratis, där vi jämför dina alternativ ur ekonomisk synpunkt. Utan att gå in på alla detaljer kan nämnas att vi tar hänsyn till allt från räntor, inflation och verkningsgrader, till att vi har uppskattat värdet på din arbetstid. I de allra flesta fall kan vi visa att pellets är billigast.

Klicka här för att be om en gratis kalkyl (info@polarpellets.se)

Pellets ännu mer ekonomiskt i framtiden.

Det är ingen vild gissning att påstå att pellets har framtiden för sig. Vi har en stor träindustri i Sverige vilket borgar för god tillgång på inhemsk råvara i form av sågspån. Dessutom ökar anvädningen av skogsavfall, energiskog och andra råvaror till pelletsframställningen. Vi är dessutom omgiven av trävaruproducerande länder. För att ta ett exempel kan nämnas att Ryssland deponerar (slänger bort) mer träspån per år än Sverige förbrukar biobränsle... De pressar säkert hellre pellets av spånet i framtiden och det börjar redan dyka upp pellets från de baltiska staterna och från Ryssland.

Den lokala prissättningen styrs av tillgång och efterfrågan. Vi har haft en mycket snabb utbyggnad av pelletseldning under en 10-årsperiod. Trots det har prismarginalerna till alternativa bränslen bibehållits - mycket tack vare ett stort antal aktörer i både tillverknings- och återförsäljarledet. I en framtid med en ökande konkurrens från länder med ännu billigare råvaror ser pelletsframtiden mycket ljus ut.

När det gäller el-krävande alternativ (direktel eller olika värmepumpar) är det mycket sannolikt att priset kommer att pressas upp av ökande export till framförallt resten av EU. Om vi dessutom får marknadspris på elen under de kalla vinterveckorna, när värmepumpar dessutom fungerar som sämst, och vi behöver värmen som bäst, blir framtiden mörk, för att inte säga kostsam, med elbaserade alternativ.

Till sist måste ändå var och en ställa sig frågan - vad är billigast, miljövänligast och helst bekvämast nu? Därefter "sätta upp fingret" och känna efter åt vilket håll de olika alternativen rör sig och kommer att röra sig på några års sikt. Själva är vi övertygade om att ett biobränsle som i stort sett eldar sig själv, är det absolut bästa - både för vår ekonomi och för miljön.